Назад

[:bg]Учебен център “Вселена” обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.
Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор на личните данни
Администратор на личните данни е търговско дружество “Стоянова и Стоянова” ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 206716695, с централен офис гр. София  ж.к. Хаджи Димитър, ул. ”Иван Маринов Йончев”7, ел. поща: ucvselena@gmail.com,  тел.: +359 887 171 661

Принципи, от които се ръководим и които спазваме
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. “Стоянова и Стоянова” ООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

Физически лица, чиито лични данни се обработват от дружеството
За целите на организирането и провеждането на квалификационни курсове, както и валидиране на знания, “Стоянова и Стоянова” ООД обработва лични данни на физически лица, които са:
• подали заявление за включване в курс на обучение или вече са наши обучаеми;
• подали заявление за валидиране на знания и умения;
• кандидати за преподаватели или са вече наши преподаватели;
• физически лица дали съгласие да получават съобщения.

Какви Ваши лични данни обработваме?
В зависимост от конкретните цели и основания, “Стоянова и Стоянова” ООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно, или в комбинация помежду им:
• идентификационни данни – три имена, ЕГН, пол, гражданство, място на раждане, номер на лична карта и дата на издаване, постоянен адрес;
• данни за здравословно състояние (оригинал на медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която лицето се обучава не е противопоказна за неговото здраве);
• данни за контакт – настоящ адрес, телефон, ел. поща;
• данни за образование (копие на документ за завършена степен на образование) и квалификация (копие на документ за придобита квалификация), включително постигнати резултати в учебния център;
• данни за месторабота и заемана длъжност;
• снимки;
• друга информация и лични данни, необходими за изпълнение на задължения по трудово-осигурителното и данъчното законодателство.

Цели на обработване
Дружеството обработва лични данни за следните цели:
• провеждане на професионално обучение;
• провеждане на валидиране на знания и умения;
• провеждане на езикови обучения;
• вътрешно-фирмени обучения по заявка на работодател с цел подобряване на работата в екип, управление на стреса на работното място, решаване на конфликти и повишаване ефективността и мотивацията на членовете в екипа и други; специализирани обучения свързани със спецификата на дейността на възложителя, и други обучения и семинари;
• обучения за формиране и развитие на ключови компетентности;
• обучения по национални, европейски и международни програми;
• изготвяне на документ за преминато обучение или валидиране на знания;
• назначаване на преподаватели за конкретни обучения;
• защита на легитимни интереси на дружеството, включително:
– осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на дружеството;
– осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред;
– контрол на достъпа и видеонаблюдение.
• за изпълнение на нормативни задължения:
– задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
– изпълнение на разпореждания на компетентни държавни или съдебни органи.

Информация, която ни предоставяте лично ще използваме само за целите, за които сме я събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да я използваме и по друга причина и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.
В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, ние можем да получаваме информация за Вас от трети страни, включително Вашия работодател, Ваш близък или други лица.

Правни основания за обработване
Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:
• изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
• легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни и по специално: охрана и контрол на достъпа; опазване на сигурността и имуществото на УЦ; популяризиране на дейността на учебния център, включително чрез публикуване на снимки и/или видеозаписи на участващи в учебния процес или при публични събития и церемонии в УЦ;
• съгласие – в някои случаи обработваме лични данни само след предварителното съгласие на субекта на данните и по-специално за изпращане на информационни бюлетини, новини, маркетингова информация. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата политика за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

Задължителен характер на предоставяне на личните данни
Личните данни на субектите на данни се предоставят на УЦ пряко от самите лица, от техните работодатели или от упълномощени трети лица. Личните данни се събират от администратора в изпълнение на нормативно задължение във връзка със спазване на специалните изисквания за организиране и провеждане на професионално образование и обучение, валидиране на знания; провеждане на езикови обучения, специализирани обучения, други обучения и семинари и обучения по ключови компетентности във връзка с трудови и извънтрудови правоотношения; сключване и изпълнение на договор и други, съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
В случай, че лицето не предостави изискуемата информация, включително необходимите лични данни, УЦ няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави исканата услуга.

На кого се предават или разкриват Вашите личните данни?
Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на:
• Възложители на обучения във връзка с изпълнение на договори за обучение или професионално ориентиране;
• Агенция по заетостта, в качеството й на възложител на обучения по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
• Управляващия орган на съответните оперативни програми на Европейския съюз, по които УЦ към „Стоянова и Стоянова” ООД провежда обучения;
• Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от УЦ предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
• Одитиращи и проверяващи институции на ЕС, НАПОО, МОН и други;
• Компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;
• Търговски дружества, предоставящи услуги по информационно поддържане на IT системите на дружеството.

Срок на съхранение на личните данни
Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

Личните данни на лицата, включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и за придобиване на правоспособност за професия се съхраняват:

за срок от 50 г.:
• протоколите за провеждане на държавни и финални изпити по професионални обучения;
• документите, които се издават при успешно преминало обучение по професионална квалификация – удостоверение за професионално обучение или свидетелство за професионална квалификация; при успешно преминало валидиране на знания и умения – удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия или свидетелство за валидиране на професионална квалификация в съответствие с Наредба № 2/22.06.2018г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 г.
• личните картони заедно със снимка на обучаемите включени в професионални обучения.

за срок от 20 г.:
• заповедите за стартиране на курс и за допускане до изпити;
• заповедите за стартиране на процедура по валидиране на знания и умения.

за срок от 5 г.:
• договорите с обучаемите и договорите с преподаватели;
• всички необходими документите предоставени или попълнени от обучаемите за стартиране или провеждане на курс; провеждане на процедура за валидиране: заявление за включване в курс; уведомление за поверителност; данни за участник; медицинско; документ за образование; заявление за допускане до изпит; изпитни работи; заявление за издаване на удостоверение/свидетелство; списък с обучаемите; списък с преподаватели; дневник на курса; протокол за дежурство.

за срок от 1 г.:
• анкетни карти.

Личните данни на лица, включени в обучение за придобиване на ключова компетентност и семинари се съхраняват за срок от 5 години след приключване на обучението.

Личните данни на лицата, включени в езикови обучение се съхраняват за срок от 5 години след приключване на обучението.

Лични данни, получени от физически лица, по повод провеждане на обучения, финансирани по оперативни програми, се съхраняват за сроковете предвидени за всяка конкретна програма.

Лични данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството, респ. чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Личните данни ще бъдат изтрити и унищожени след изтичане на срока за съхранението им.

Сигурност на личните данни
„Стоянова и Стоянова” ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително непрекъснато обучение на служителите и поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Права на субектите на данните
Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:
• право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
• право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
• право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
• право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни.
В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „Стоянова и Стоянова” ООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.
Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, дружеството може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

Защита на правата на субектите на данните
В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Актуалност и промени на политиката за поверителност на личните данни
С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да Ви уведомим по друг подходящ начин.[:en]Privacy policy[:]